You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Arti Zirk c0b915b771 add exe 6 years ago
Päevaküsimus add exe 6 years ago
.gitattributes Add .gitignore and .gitattributes. 6 years ago
.gitignore Add .gitignore and .gitattributes. 6 years ago
Päevaküsimus.sln Add readme 6 years ago
README.md Fucking visual studio doesnt use utf8 by default 6 years ago

README.md

C# aine eksami projekt: Päevaküsimus

  • Koosta rakendus, mis kuvaks päevaküsimuse ning võimaldaks küsimusele vastata, pärast vastamist kuvatakse vastuste valiku statistika.
    • Küsimusel on alati 5 vastusevarjanti ning statistika peab säilima ka siis, kui rakendus suletakse.

Rakendus peab võimaldama küsimuse ja vastusevajantide muutmist.

Peale rakenduse sulgemist peavad andmed säilima. Andmebaas ei ole vajalik, võib kasutada andmete serialiseerimist ja deserialiseerimist.