You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
Arti Zirk f052e1ef25 First 3 years ago
data done state 3 years ago
.gitignore done state 3 years ago
ex1.js First 3 years ago
ex2.js First 3 years ago
ex3.js First 3 years ago
ex4.js First 3 years ago
ex5.js First 3 years ago
ex6.js First 3 years ago
package.json done state 3 years ago
readme.txt First 3 years ago

readme.txt

Kloonige https://bitbucket.org/mkalmo/i399exlang repo ja importige see IDE-sse.

1. Kirjutage funktsioon filter(array, predicateFunction), mis tagastab listi
elementidest, mis vastavad predicateFunction-iga määratud tingimusele.
kasutamise näide:
var oddNumbers = filter([1, 2, 3], function (each) {
return each % 2 === 1;
});

Käivitamiseks: node ex1.js

2. Kirjutage kood, mis:
- loob listi arvudega 1, 2, 3, 4, 5, 6
- lisab sinna arvud 7 ja 8
- filtreerib välja paarisarvud
- võtab need paarisarvud ruutu
- väljastab tulemuse konsooli

kasutage array meetodeid .filter() ja .map()

3. Kirjutage kood, mis väljastab nende elementide id-d,
millel on "selected" tunnus tõene.

4. Tehke objekt person, millel on väli name ja meetod getName(), mis tagastab nime.
Konstruktorile saab argumendiga nime ette anda.

var person = new Person("Jack");
console.log(person.getName()); // Jack

Proovige panna meetodit nii objekti, kui prototüübi külge.
Veenduge, et meetod on õiges kohas (vihjed: Object.keys() ja __proto__).

5. Teil on kasutada funktsioon factorial(n, callback).
Arvutage selle abil 5! ja printige see konsooli.
Funktsiooni factorial ennast muuta ei tohi.

6. Minge käsureal omale kloonitud repo kataloogi ja käivitage käsud:
> npm install
See laeb vajalikud teegid.
> npm start
See käivitab rakenduse, mis pakub aadressilt http://localhost:3000 järgmisi teenuseid:

/api/persons/2948
Tagastab ID järgi isiku andmed (sh koodi).

/api/health-insurance/<code>
Ütleb, kas sellise koodiga inimene on kindlustatud.

/api/tax-debt/<code>
Ütleb, kas sellise koodiga inimensel on maksuvõlg.

Kasutage neid teenuseid andmete saamiseks ja printige konsooli isiku andmed kujul:
{
name : <nimi>,
isInsured: <kas on kindlustatud>,
taxDebt: <maksuvõla suurus>
}

Teenuste poole pöördumiseks:
get('/api/persons/2948', callbackFunktsioon);

Lahendused: https://youtu.be/a4YzPo8hi9o