You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
Arti Zirk 12310fa380 Add readme 4 years ago
app removed blank expressions 4 years ago
data done state 4 years ago
.gitignore done state 4 years ago
README.md Add readme 4 years ago
index.html done state 4 years ago
package.json removed: @types/es6-promise 4 years ago
tsconfig.json done state 4 years ago
webpack.config.js done state 4 years ago

README.md

Angular

Kloonige https://bitbucket.org/mkalmo/i399exng2 repo ja importige see IDE-sse.

 1. Käivitage rakendus arenduse serveris:

  a) Laadige teegid:

  npm install

  b) Käivitage server:

  npm run serve # rakendus on nüüd kättesaadav aadressilt http://localhost:3001

 2. Lisage komponenti (app/app.cmp.ts) väli "items" ja pange vaade (app/app.html) seda välja näitama:

  items = [1, 2, 3];

  ja

  {{ item }}
 3. Lisage lehele andmete sisestuse võimalus: a) Lisage sisestuse kast: <input [(ngModel)]="newTaskTitle"/> b) Lisage nupp sisestamiseks: <button (click)="addNewTask()">Lisa c) Lisage kontrollerisse väli, mis hoiab uue elemendi infot ja väli, mis hoiab kõiki sisestatud elemente.

  newTaskTitle: string; tasks: string[] = [];

  d) Lisage kontrollerisse meetod, mis sisestuse väljale kirjutatu listi lisab. addNewTask(): void { this.tasks.push(this.newTaskTitle); }

 4. Lisage iga sisestatud elemendi järgi märgistamise kast. Märgistades peaks muutuma elemendi stiil. a) Uus element peaks olema järgmise struktuuriga: { title: 'Hello', done: false }. ehk väljanäidatavale osale lisandub veel lipuke, kus hoitaks infot täidetuse kohta.

  Selleks võite teha eraldi klassi:

  export class Task { done: boolean = false;

   constructor(public title : string) {};
  

  }

  b) Lisage komponendile (@Component annotatsiooni parameetrina) viide stiilile: styleUrls: ['app/list/list.css']

  c) Lisage märgistamise kast ja stiili muutmise kood.

  <span [class]="task.done ? 'done' : ''">{{ task.title }} <input type="checkbox" [(ngModel)]="task.done"/>

 5. Näidake andmeid, mis tulevad väliselt veebiteenuselt.

  a) Käivitage andmete veebiteenus:

  npm run back-end # teenus on nüüd kättesaadav aadressilt http://localhost:3000 # sellele on tehtud proxi ka aadressilt http://localhost:3001 # (webpack.config.js rida 31)

  b) Lisage komponendi konstruktorisse parameeter http: constructor(private http: Http) {}

  c) Tehke päring teenusele ja näidake teenuselt saadud andmeid:

  updateTasks() { return this.http .get('api/tasks') .toPromise() .then(response => this.tasks = response.json()); }

 6. Tehke nii, et andmete sisestamisel saadetakse need veebiteenusele:

  saveTask(task: Task) { return this.http .post('api/tasks', new Task(this.newTaskTitle)) .toPromise() .then(() => { this.updateTasks(); this.newTaskTitle = ''; }); }

 7. Kasutage veebiteenusega suhtlemiseks teenust TaskService (app/task.srv.ts). Lisage mooduli (app/app.module.ts) providers listi TaskService ja süstige see komponenti: constructor(private taskService: TaskService) {}

 8. Lisage ühe elemendi vaatamise võimalus. Vaatamiseks on eraldi aadress.

  a) Lisage mooduli (app/app.module.ts) imports listi ruuteri moodul RouterModule.forRoot(routes, { useHash: true }) konfiguratsioon on välises failis: import { routes } from "./routes";

  Komponentidest on toorikud olemas app/list/list.cmp.ts ja
  app/view/view.cmp.ts
  

  b) Lisage peakomponendi vaatesse (app/app.html) koht alamkomponentide näitamiseks:

  c) Lisage link vaatesse navigeerimiseks: {{ task.title }}

  d) Parameetri (id) saate: const id = parseInt(this.route.snapshot.paramMap.get('id'));

  e) Tagasi navigeerimiseks: this.router.navigateByUrl('/list');

 9. Paketeerige rakendus

  npm run build tekkis build kataloog

  Laadige rakendus aadressilt: http://localhost:3000 Ehk staatiliselt, läbi "json-server"-i.

Lahendused: https://youtu.be/s3-R0RuO3aM